مجله اینترنتی Info Panel http://infopanel.mihanblog.com 2019-01-16T15:51:36+01:00 text/html 2019-01-16T12:07:56+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش جدیدترین خودرو پرنده سال معرفی شد http://infopanel.mihanblog.com/post/11818 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div class="title col-xs-36" style="padding:0px 7px;margin-bottom: 10px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title col-xs-36"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; توانایی حمل 2 نفر / دارای سیستم خودران و موتور الکتریکی </font> </h1><hr> </div> <div> <div class="subtitle col-xs-36"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> نمایشگاه خودرو دیترویت در حال برگزاری است و در جریان برگزاری این نمایشگاه نوعی خودرو هلیکوپتری خودران موسوم به "SureFly Octocopter" رونمایی شده است که نیازی به مهارت خلبانی ندارد و با قیمت 200 هزار دلار در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. <br></font></div><div class="subtitle col-xs-36"><br><div align="center"><img src="https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2019/01/15/105679756-1547576133040unknown.530x298.jpg?v=1547576252" alt="SureFly Octocopter shown at the North American International Auto Show in Detroit, January 15, 2019." data-enlarged-image="https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2019/01/15/105679756-1547576133040unknown.1910x1000.jpg?v=1547576252" width="530" height="298"></div></div> </div></div> text/html 2018-12-11T11:58:18+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش تاثیر قهوه در درمان پارکینسون http://infopanel.mihanblog.com/post/11817 <div class="title col-xs-36" style="padding:0px 7px;margin-bottom: 10px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title col-xs-36"><br></h1> </div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><div> <div class="subtitle col-xs-36"><hr><font face="Mihan-Iransans" color="#663300" size="3"> متخصصان سلامت تاکید کردند: دو ترکیب موجود در قهوه می‌تواند برای مقابله با بیماری پارکینسون موثر باشد.بیماری پارکینسون عارضه مغزی است که می‌تواند به لرزش اندام و بروز مشکل هنگام راه رفتن و حفظ تعادل منجر شود. </font><hr><img class="news_corner_image img-responsive-news" src="http://www.entekhab.ir/files/fa/news/1397/9/20/550923_873.jpg" align="left" height="207" width="336"></div> </div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font> text/html 2018-12-03T14:36:06+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش تولید گسترده باران مصنوعی توسط چین http://infopanel.mihanblog.com/post/11816 <hr><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span class="tlid-translation"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">از سال 2013 چین سالانه 55 میلیارد تن باران مصنوعی تولید </span></span><span class="tlid-translation"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نموده است</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="tlid-translation"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span> <span title=""></span></span><span class="tlid-translation"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">در حال حاضر این کشور بزرگترین پروژه باران زایی خود را آغازمیکند</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="tlid-translation"><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"></span></font></p> <hr><div align="center"><img class="media__item " src="https://cdni.rt.com/files/2018.04/article/5ac789cffc7e93bb758b45b0.jpg" alt="China to make it rain over area 3 times the size of Spain" height="289" width="514"><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-12-03T13:15:02+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش TJ، خودروی جدید تویوتا + تصاویر http://infopanel.mihanblog.com/post/11815 <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><hr><p><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#333399">تویوتا از خودرویی به نام TJ را در کنار پریوس فیس‌لیفت و کرولا هیبریدی 2020 رونمایی کرد</font></p><hr><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;TJ کروزر برای مخاطبانی مناسب است که قصد دارند از خودروی خود لذت برده و با آن کار کنند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px auto; display: block;" title="TJ تویوتا، خودرویی برای کار و لذت" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/9/11/913038_511.jpg" alt="TJ تویوتا، خودرویی برای کار و لذت" width="428" height="283" align=""></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br> </font> text/html 2018-12-02T13:26:00+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش نحوه بازیابی رمز کارت سوخت http://infopanel.mihanblog.com/post/11814 <h1 align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF" size="3">نگران فراموش شدن رمز کارت سوخت قدیمی خود نباشید؛</font></h1><h1 align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366" size="3">&nbsp;امکان تعیین رمز تازه برای تمامی کارت های سوخت</font></h1><hr><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اخیرا اقدام به انتشار اطلاعیه ای در رسانه ها کرد که براساس آن مالکان خودرو و موتور سیکلت‌هایی که فاقد کارت سوخت هستند باید درخواست خود را در سامانه این شرکت ثبت کنند.<br></font><hr><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="https://static1.eghtesadonline.com/thumbnail/uyiTQNUSYTby/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RTceSdWwbJOCIGPSHr5u4JD4w_T6BNGZe0h774gIf4O-1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6-aY5rQEspzwXRYHSll7ghw,,/Taadol-01-3.jpg" alt="کارت سوخت" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div></div> text/html 2018-12-01T14:47:50+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش خودروی کراس اوور جدید هوندا رونمایی شد + تصاویر http://infopanel.mihanblog.com/post/11813 <font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><hr><font face="Mihan-Iransans" color="#660000" size="3">محفظه بار خودرو دو طبقه طراحی شده و در مجموع 1237 لیتر فضا در اختیار مالکان قرار می‌دهد و در صورت خواباندن صندلی‌های عقب این فضا به 2205 لیتر نیز خواهخد رسید. </font><hr><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">هوندا خودروی پاسپورت خود را در نمایشگاه خودرویی لس‌آنجلس در معرض دید عموم قرار داد.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;پاسپورت جدید هوندا یک کراس‌اوور متوسط است که بین مدل‌های پایلوت و CR-V معروف قرار گرفته و به خوبی روی جاده و بیراهه مانور می‌دهد. پاسپورت قرار است الگوی تمام عیار یک خودروی اسپورت و جذاب از هوندا باشد و نمای روبه‌رویی آن با الهام از مدل بزرگتر پایلوت پرداخت شده است.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px auto; display: block;" title="پاسپورت جدید هوندا برای ورود به لس‌آنجلس" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/9/8/912431_879.jpg" alt="پاسپورت جدید هوندا برای ورود به لس‌آنجلس" align="" height="315" width="473"></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font> text/html 2018-08-25T09:38:03+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش رونمایی هیوندایی از النترای جدید http://infopanel.mihanblog.com/post/11812 <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><hr><font size="3" face="Mihan-Iransans">قلب تپنده متفاوت و جراحی بینی در النترای 2019 <br></font><hr><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هیچ تیزر، تصویر لو رفته یا عکس رسمی پیش از این در خصوص النترای‌های جدید وجود نداشت، بنابراین هیوندایی با معرفی مدلی ارتقا یافته از این خودرو همگی را شگفت‌زده کرد.</font></div> <p align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #0000ff;"><strong></strong></span> خودروساز کره‌ای بدون پیش‌درآمد و اعلان قبلی، به جان خودرواش افتاده و درون و بیرونش را متحول کرده است. این تغییرات باعث شده تا با طراحی تند و تیز و ویژگی‌های فناورانه بیشتر در این مدل محبوب هیون</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">دایی روبه‌رو باشیم.</font></p> <p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px auto; display: block;" title="قلب تپنده جدید و جراحی دماغه در النترای 2019" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/6/3/886661_835.jpg" alt="قلب تپنده جدید و جراحی دماغه در النترای 2019" width="539" height="359" align=""></font></p></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-08-18T07:07:46+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش توزیع 120 هزار دوچرخه هوشمند اشتراکی بین شهروندان تهرانی http://infopanel.mihanblog.com/post/11811 <br><hr><h2 id="Content_lid" class="lid fontSize11em justify" style=""><font size="3" color="#FF6600" face="Mihan-Iransans">مجری طرح دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی در پایتخت، با اشاره به پیش‌بینی توزیع 120 هزار دوچرخه در سطح تهران اعلام کرد: نیازسنجی انجام شده نشان می‌دهد که در این طرح تا 250 هزار دوچرخه نیز ظرفیت و تقاضا وجود دارد.</font></h2><hr><br><br><div align="center"><img id="Content_img" itemprop="image" src="http://ana.ir/Media/Image/1397/05/26/636701022245279051.jpg" class="img-responsive" alt="دوچرخه‌های اشتراکی" title="" width="534" height="356"><br></div> text/html 2018-08-15T11:49:39+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش یک خبر بد درباره کیمیا علیزاده http://infopanel.mihanblog.com/post/11810 <br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span> </span>همشهری ورزشی نوشته که&nbsp; به دلیل مصدومیت شاید دیگر نتواند به ورزش حرفه‌ای بپردازد. </font><br><br><div align="center"><img src="https://images.khabaronline.ir/images/2018/8/position50/2018_8_15_14_9_23.jpeg.jpg" alt="کیمیا علیزاده" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">مربی کیمیا علیزاده، تکواندوکار نام‌آشنای ایران که در آستانه بازی‌های آسیایی از ناحیه زانو(ACL) دچار مصدومیت شد، گفته که به‌دلیل شدت آسیب‌دیدگی امکان خداحافظی او از ورزش حرفه‌ای وجود دارد. </font><br> text/html 2018-08-12T11:29:03+01:00 infopanel.mihanblog.com کیانوش عکس | پوشش لباس دختر قزاق در استقبال از روحانی http://infopanel.mihanblog.com/post/11809 <h2><br></h2><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><div class="leadCont"> <p> <font size="4" face="Mihan-Iransans"><span>چند رسانه‌ای&nbsp;&gt;&nbsp;عکس - </span>در عکس زیر دختر خردسال قزاقی را می بینید که با پوشش سنتی و جالبی به استقبال روحانی رفته است. روحانی امروز برای شرکت در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای وارد فرودگاه شهر آکتائو قزاقستان شد. </font></p> </div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><div class=" clear"> </div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img alt="ورود رئیس جمهوری به آکتائو قزاقستان" src="https://images.khabaronline.ir//images/2018/8/18-8-12-1112123.jpg" title="ورود رئیس جمهوری به آکتائو قزاقستان" width="498" height="331"></font></p><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Iransans">عکس: ایرنا</font></p><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font>